آموزش نحوه بررسی نسخه جاوا - وان سرور آکـادمی
آموزش نحوه بررسی نسخه جاوا
آموزش نحوه بررسی نسخه جاوا

آموزش نحوه بررسی نسخه جاوا

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

نحوه بررسی نسخه جاوا

جاوا یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در جهان است که برای ساخت انواع مختلف برنامه های چند پلتفرمی مورد استفاده قرار می گیرد. این آموزش نحوه بررسی نسخه جاوا که روی سیستم لینوکس شما نصب شده است را توضیح می دهد.

نسخه جاوا

جاوا از نسخه سازی معنایی استفاده می کند . نسخه های آماده تولید در طرح زیر نسخه بندی می شوند:

MAJOR.MINOR.SECURITY

به عنوان مثال ، در Java 11.0.8 ، عدد 11 یک نسخه اصلی است ، 0یک نسخه جزئی است و 8یک نسخه امنیتی است.

 • MAJOR – نسخه های عمده ویژگی ها و عملکردهای جدید را به ارمغان می آورند.
 • MINOR – نسخه های جزئی حاوی رفع اشکالات مختلف و بهبودهای سازگار هستند.
 • SECURITY – نسخه های امنیتی اصلاحات اساسی امنیتی را ارائه می دهند.

بررسی نسخه جاوا

برای اینکه بفهمید کدام نسخه جاوا روی سیستم شما نصب شده است ، دستور زیر را اجرا کنید :

java -version

این دستور نسخه پیش فرض جاوا را نمایش می دهد:

openjdk 11.0.8 2020-07-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.8+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.8+10-post-Ubuntu-0ubuntu120.04, mixed mode, sharing)

در این مثال ، ما نسخه 11.0.8را روی سیستم خود نصب کرده ایم. نسخه نصب شده روی سیستم شما ممکن است متفاوت باشد.

اگر “java: command not found” دریافت کنید به این معنی است که جاوا روی سیستم نصب نشده است. برای نصب جاوا ، بسته به توزیع لینوکس خود ، از یکی از راهنماهای زیر استفاده کنید:

همچنین ممکن است سیستم چندین نسخه جاوا را همزمان نصب کند. برای بررسی اینکه آیا چندین نصب جاوا روی دستگاه خود دارید:

sudo update-alternatives --config java

اگر فقط یک نصب جاوا داشته باشید ، خروجی چیزی شبیه به این است:

There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

در غیر این صورت ، اگر چندین نصب جاوا دارید ، این فرمان منویی را نمایش می دهد که در آن می توانید انتخاب کنید کدام نسخه نسخه پیش فرض جاوا باشد:

There are 3 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                      Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java   1111   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java   1111   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java  1081   manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:

برای تغییر نسخه پیش فرض جاوا ، فقط شماره نسخه را وارد کنید (شماره در ستون انتخاب) و فشار دهید Enter.

نتیجه گیری

فهمیدن اینکه نسخه جاوا روی سیستم لینوکس شما نصب شده است بسیار ساده است ، فقط دستورjava -version را تایپ کنید.

Rate this post