دستورات بررسی شبکه لینوکس - وان سرور آکـادمی
دستورات بررسی شبکه لینوکس
دستورات بررسی شبکه لینوکس

دستورات بررسی شبکه لینوکس

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

دستورات بررسی شبکه لینوکس

برای بررسی اتصالات شبکه لینوکس از جمله وضعیت ، منبع/مقصد ، آدرس ها و استفاده از پهنای باند و غیره ، باید از یکی از ابزارها یا دستورات زیر در لینوکس استفاده کنید:

 1. دستور ss : آمارهای سوکت (اتصال به شبکه) مانند تمام اتصالات TCP / UDP ، اتصال ایجاد شده در پروتکل (به عنوان مثال ، نمایش همه اتصالات ssh ایجاد شده) ، نمایش همه سوکت های tcp در حالت های مختلف مانند ESTABLISHED یا FIN-WAIT-1 و غیره
 2. دستور netstat : می تواند اتصالات شبکه ، جداول مسیریابی ، رابط ها و موارد دیگر را نمایش دهد.
 3. دستورات tcptrack و iftop : اطلاعات مربوط به اتصالات TCP را که در رابط شبکه می بیند نمایش می دهد و به ترتیب میزان استفاده از پهنای باند را در یک رابط توسط میزبان نمایش می دهد.

برای نمایش سوکت های TCP در حال اجرا، بسته و منتظر ، دستور زیر را وارد کنید:

ss -s

نمونه خروجی ها:

Total: 529 (kernel 726)
TCP:  1403 (estab 286, closed 1099, orphaned 1, synrecv 0, timewait 1098/0), ports 774

Transport Total   IP    IPv6
*	 726    -     -    
RAW	 0     0     0    
UDP	 27    13    14    
TCP	 304    298    6    
INET	 331    311    20    
FRAG	 0     0     0 

یا می توانید از دستور netstat به شرح زیر استفاده کنید:

netstat -s

نمونه خروجی ها:

Ip:
  102402748 total packets received
  3 with invalid addresses
  0 forwarded
  0 incoming packets discarded
  102192035 incoming packets delivered
  95627316 requests sent out
Icmp:
  6726 ICMP messages received
  167 input ICMP message failed.
  ICMP input histogram:
    destination unreachable: 2353
    timeout in transit: 4
    echo requests: 4329
  10323 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 5994
    echo replies: 4329
IcmpMsg:
    InType3: 2353
    InType8: 4329
    InType11: 4
    OutType0: 4329
    OutType3: 5994
Tcp:
  839222 active connections openings
  2148984 passive connection openings
  1480 failed connection attempts
  1501 connection resets received
  281 connections established
  101263451 segments received
  94668430 segments send out
  9820 segments retransmited
  0 bad segments received.
  1982 resets sent
Udp:
  1024635 packets received
  18 packets to unknown port received.
  0 packet receive errors
  1024731 packets sent
TcpExt:
  592 invalid SYN cookies received
  396 resets received for embryonic SYN_RECV sockets
  2 packets pruned from receive queue because of socket buffer overrun
  3 ICMP packets dropped because they were out-of-window
  2166428 TCP sockets finished time wait in fast timer
  2773 time wait sockets recycled by time stamp
  11 packets rejects in established connections because of timestamp
  1223930 delayed acks sent
  298 delayed acks further delayed because of locked socket
  Quick ack mode was activated 263 times
  16413851 packets directly queued to recvmsg prequeue.
  627914668 packets directly received from backlog
  1146535624 packets directly received from prequeue
  43628505 packets header predicted
  10588802 packets header predicted and directly queued to user
  8646100 acknowledgments not containing data received
  44710342 predicted acknowledgments
  5 times recovered from packet loss due to fast retransmit
  596 times recovered from packet loss due to SACK data
  2 bad SACKs received
  Detected reordering 1 times using FACK
  Detected reordering 4 times using time stamp
  3 congestion windows fully recovered
  7 congestion windows partially recovered using Hoe heuristic
  TCPDSACKUndo: 44
  208 congestion windows recovered after partial ack
  2743 TCP data loss events
  190 timeouts after SACK recovery
  90 timeouts in loss state
  2268 fast retransmits
  220 forward retransmits
  3704 retransmits in slow start
  1318 other TCP timeouts
  TCPRenoRecoveryFail: 2
  98 sack retransmits failed
  226 packets collapsed in receive queue due to low socket buffer
  267 DSACKs sent for old packets
  1 DSACKs sent for out of order packets
  272 DSACKs received
  34 connections reset due to unexpected data
  184 connections reset due to early user close
  147 connections aborted due to timeout
IpExt:
  InBcastPkts: 10

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نمایش همه پورت های شبکه باز

از دستور ss به صورت زیر استفاده کنید:

ss -l

نمونه خروجی ها:

Recv-Q Send-Q             Local Address:Port               Peer Address:Port  
0   50                 127.0.0.1:mysql                    *:*    
0   128                 127.0.0.1:11211                    *:*    
0   128                     *:sunrpc                    *:*    
0   128                    :::www                     :::*    
0   128                     *:55153                    *:*    
0   3                 10.1.11.27:domain                    *:*    
0   3                192.168.1.101:domain                    *:*    
0   3                  127.0.0.1:domain                    *:*    
0   3                     :::domain                   :::*    
0   128                    :::ssh                     :::*    
0   128                     *:ssh                     *:*    
0   128                 127.0.0.1:ipp                     *:*    
0   128                    ::1:ipp                     :::*    
0   128                    :::afs3-callback                   :::*    
0   128                     *:afs3-callback                   *:*    
0   100                     *:smtp                     *:*    
0   128                    ::1:953                     :::*    
0   128                 127.0.0.1:953                     *:*    
0   5                      *:8000                     *:*    

یا از دستور netstat به صورت زیر استفاده کنید:

netstat -tulpn

نمونه خروجی ها:

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   1380/mysqld   
tcp    0   0 127.0.0.1:11211     0.0.0.0:*        LISTEN   1550/memcached 
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN   936/portmap   
tcp    0   0 0.0.0.0:55153      0.0.0.0:*        LISTEN   1025/rpc.statd 
tcp    0   0 10.1.11.27:53      0.0.0.0:*        LISTEN   1343/named   
tcp    0   0 192.168.1.101:53    0.0.0.0:*        LISTEN   1343/named   
tcp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*        LISTEN   1343/named   
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   979/sshd    
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   1828/cupsd   
tcp    0   0 0.0.0.0:7001      0.0.0.0:*        LISTEN   10129/transmission
tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN   1694/master   
tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN   1343/named   
tcp    0   0 0.0.0.0:8000      0.0.0.0:*        LISTEN   1539/icecast2  
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   1899/apache2  
tcp6    0   0 :::53          :::*          LISTEN   1343/named   
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   979/sshd    
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   1828/cupsd   
tcp6    0   0 :::7001         :::*          LISTEN   10129/transmission
tcp6    0   0 ::1:953         :::*          LISTEN   1343/named   
udp    0   0 239.255.255.250:1900  0.0.0.0:*              11937/opera   
udp    0   0 239.255.255.250:1900  0.0.0.0:*              11937/opera   
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*              936/portmap   
udp    0   0 0.0.0.0:777       0.0.0.0:*              1025/rpc.statd 
udp    0   0 0.0.0.0:38297      0.0.0.0:*              1025/rpc.statd 
udp    0   0 192.168.1.101:33843   0.0.0.0:*              11937/opera   
udp    0   0 10.1.11.27:53      0.0.0.0:*              1343/named   
udp    0   0 192.168.1.101:53    0.0.0.0:*              1343/named   
udp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*              1343/named   
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*              5840/dhclient  
udp    0   0 127.0.0.1:11211     0.0.0.0:*              1550/memcached 
udp    0   0 0.0.0.0:7001      0.0.0.0:*              10129/transmission
udp    0   0 10.1.11.27:33372    0.0.0.0:*              11937/opera   
udp6    0   0 :::53          :::*                1343/named 

نمایش همه سوکت های TCP

دستور ss را به صورت زیر بنویسید:

ss -t -a

یا از دستور netstat به صورت زیر استفاده کنید:

netstat -nat

نمایش همه سوکت های UDP

دستور ss را به صورت زیر تایپ کنید:

ss -u -a

یا از دستور netstat به صورت زیر استفاده کنید:

netstat -nau

فرمان lsof

برای لیست اطلاعات بیشتر در مورد پورت های باز شده می توانید از دستور lsof زیر استفاده کنید :

lsof -i :portNumber
lsof -i tcp:portNumber
lsof -i udp:portNumber
lsof -i :80 | grep LISTEN

فقط اتصالات ایجاد شده را مشاهده کنید

از دستور netstat به صورت زیر استفاده کنید:

netstat -natu | grep 'ESTABLISHED'

دستور tcptrack نمایش وضعیت از اتصالات TCP که آن را در یک رابط شبکه داده را می بیند. tcptrack بر وضعیت آنها نظارت می کند و اطلاعاتی مانند وضعیت ، آدرس مبدا/مقصد و میزان استفاده از پهنای باند را در لیست مرتب شده و به روز شده بسیار شبیه دستور بالا نمایش می دهد.

 tcptrack -i eth0

نمونه خروجی ها:

دستورات بررسی شبکه لینوکس

دستور iftop

دستور iftop به ترافیک شبکه در یک رابط شبکه معین مانند eth0 گوش می دهد و جدول استفاده از پهنای باند فعلی توسط جفت میزبان را نشان میدهد:

iftop -i eth1

می تواند بسته هایی را که به داخل و خارج از شبکه 192.168.1.0/24 منتقل می شوند ، نمایش داده یا تجزیه و تحلیل کند:

iftop -F 192.168.1.0/24

نمونه خروجی ها :

دستورات بررسی شبکه لینوکس

نتیجه:

در این آموزش دستورات مختلف بررسی شبکه لینوکس را به شما آموزش دادیم. لطفا سوالات و نظرات خود را از طریق کامنت ارسال کنید.

Rate this post