آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8
آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8

آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8

کامپوزر یک مدیر dependency برای PHP است (همانطور که npm برای Node.js یا pip برای Python است). Composer تمام بسته های PHP مورد نیاز خود را که پروژه شما به آن بستگی دارد جمع می کند و آنها را برای شما مدیریت می کند. در همه چارچوب ها و سیستم عامل های مدرن PHP مانند Laravel ، Symfony ، Drupal و Magento 2 استفاده می شود. در این مقاله آموزش نصب Composer در CentOS 8 را عنوان کرده ایم.

اگر عجله دارید و نمی خواهید صحت فایل را تأیید کنید ، میتوانید به بخش نصب سریع Composer بروید .

پیش نیازها

اطمینان حاصل کنید که قبل از ادامه شرایط زیر را رعایت کرده اید:

نصب PHP Composer در CentOS 8

مراحل زیر را برای نصب Composer در CentOS 8 انجام دهید.

 • بسته PHP CLI (رابط خط فرمان) و کلیه وابستگی های دیگر را با دستور زیر نصب کنید:
sudo dnf install php-cli php-json php-zip wget unzip
 • پس از نصب PHP CLI ، اسکریپت نصب کننده کامپوزر را بارگیری کنید:
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

دستور فوق فایلی به نام composer-setup.php در فهرست کار فعلی بارگیری می کند .

wget زیر آخرین نصب کننده کامپوزر را از صفحه Github Composer دریافت می کند ، و آن را در متغیری به نام HASHذخیره میکند :

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

برای تأیید اینکه اسکریپت نصب خراب نیست دستور زیر را اجرا کنید:

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

اگر هش منطبق باشد ، پیام زیر نشان داده می شود:

Installer verified

در غیر این صورت ، اگر هش ها مطابقت ندارند ، Installer corrupt می بینید. پس از تأیید صحت ، مرحله بعدی را ادامه دهید.

 • دستور زیر را برای نصب Composer در فهرست /usr/local/binاجرا کنید:
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

دستور فوق composer به عنوان یک دستورالعمل سیستم نصب می کند و برای همه کاربران در دسترس است. خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود:

All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 1.10.1) successfully installed to: /usr/local/bin/composer Use it: php /usr/local/bin/composer

دستور فوق composer به عنوان یک دستورالعمل سیستم نصب می کند و برای همه کاربران در دسترس است.

 • با چاپ نسخه کامپوزر ، نصب را تأیید کنید:
composer -V
خروجی:
Composer version 1.10.1 2020-03-13 20:34:27

در این مرحله ، شما کامپوزر را با موفقیت در سیستم CentOS خود نصب کرده اید ، و می توانید شروع به استفاده از آن کنید.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب سریع Composer

مراحل زیر را برای نصب سریع Composer در سیستم CentOS 8 خود انجام دهید:

PHP CLI و Zip را نصب کنید: sudo dnf install php-cli php-json php-zip curl unzip


آموزش نصب PHP Composer در CentOS 8

کامپوزر یک مدیر dependency برای PHP است (همانطور که npm برای Node.js یا pip برای Python است). Composer تمام بسته های PHP مورد نیاز خود را که پروژه شما به آن بستگی دارد جمع می کند و آنها را برای شما مدیریت می کند. در همه چارچوب ها و سیستم عامل های مدرن PHP مانند Laravel ، Symfony ، Drupal و Magento 2 استفاده می شود. در این آموزش مراحل نصب Composer در CentOS 8 را عنوان کرده ایم.

اگر عجله دارید و نمی خواهید صحت فایل را تأیید کنید ، میتوانید به بخش نصب سریع Composer بروید .

پیش نیازها

اطمینان حاصل کنید که قبل از ادامه شرایط زیر را رعایت کرده اید:

نصب Composer در CentOS 8

مراحل زیر را برای نصب Composer در CentOS 8 انجام دهید.

 • بسته PHP CLI (رابط خط فرمان) و کلیه وابستگی های دیگر را با دستور زیر نصب کنید:
sudo dnf install php-cli php-json php-zip wget unzip
 • پس از نصب PHP CLI ، اسکریپت نصب کننده کامپوزر را بارگیری کنید:
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

دستور فوق فایلی به نام composer-setup.php در فهرست کار فعلی بارگیری می کند .

wget زیر آخرین نصب کننده کامپوزر را از صفحه Github Composer دریافت می کند ، و آن را در متغیری به نام HASHذخیره میکند :

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

برای تأیید اینکه اسکریپت نصب خراب نیست دستور زیر را اجرا کنید:

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

اگر هش منطبق باشد ، پیام زیر نشان داده می شود:

Installer verified

در غیر این صورت ، اگر هش ها مطابقت ندارند ، Installer corrupt می بینید. پس از تأیید صحت ، مرحله بعدی را ادامه دهید.

 • دستور زیر را برای نصب Composer در فهرست /usr/local/binاجرا کنید:
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

دستور فوق composer به عنوان یک دستورالعمل سیستم نصب می کند و برای همه کاربران در دسترس است. خروجی چیزی شبیه به این خواهد بود:

All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 1.10.1) successfully installed to: /usr/local/bin/composer Use it: php /usr/local/bin/composer

دستور فوق composer به عنوان یک دستورالعمل سیستم نصب می کند و برای همه کاربران در دسترس است.

 • با چاپ نسخه کامپوزر ، نصب را تأیید کنید:
composer -V
خروجی:
Composer version 1.10.1 2020-03-13 20:34:27

در این مرحله ، شما کامپوزر را با موفقیت در سیستم CentOS خود نصب کرده اید ، و می توانید شروع به استفاده از آن کنید.

نصب سریع Composer

مراحل زیر را برای نصب سریع Composer در سیستم CentOS 8 خود انجام دهید:

 • PHP CLI و Zip را نصب کنید:
sudo dnf install php-cli php-json php-zip curl unzip
 • بارگیری کامپوزر با curl :
curl -sS https://getcomposer.org/installer |php

فایل Composer را به فهرست /usr/local/bin انتقال دهید:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

شروع با کامپوزر

اکنون که Composer روی سیستم CentOS شما نصب شده است ، ما نحوه استفاده از Composer را در یک پروژه PHP به شما نشان خواهیم داد.

با ایجاد دایرکتوری root پروژه را شروع کنید :

mkdir ~/my-first-composer-project
cd ~/my-first-composer-project

در این مثال ، از یک بسته PHP به نام carbon برای ایجاد یک برنامه نمونه ای استفاده می کنیم که زمان فعلی را چاپ می کند.

دستورالعمل زیر را برای شروع یک پروژه جدید Composer و نصب بسته کربن اجرا کنید:

composer require nesbot/carbon
خروجی:
sing version ^2.32 for nesbot/carbon
./composer.json has been created
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 4 installs, 0 updates, 0 removals
 - Installing symfony/translation-contracts (v2.0.1): Downloading (connecting..Downloading (100%)     
 - Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.15.0): Downloading (100%)     
 - Installing symfony/translation (v5.0.6): Downloading (100%)     
 - Installing nesbot/carbon (2.32.1): Downloading (100%)     
symfony/polyfill-mbstring suggests installing ext-mbstring (For best performance)
symfony/translation suggests installing symfony/config
symfony/translation suggests installing symfony/yaml
symfony/translation suggests installing psr/log-implementation (To use logging capability in translator)
Writing lock file
Generating autoload files
3 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!

همانطور که از خروجی بالا مشاهده می کنید ، Composer فایلی را با نام composer.json ایجاد می کند و کربن و تمام وابستگی های آن را بارگیری می کند.

اگر دایرکتوری پروژه خود را لیست کنید ، می بینید که شامل دو پرونده composer.json و composer.lock و یک فهرست vendor است.

ls -l
خروجی:
-rw-rw-r--. 1 vagrant vagrant  60 Mar 27 18:05 composer.json
-rw-rw-r--. 1 vagrant vagrant 11135 Mar 27 18:06 composer.lock
drwxrwxr-x. 6 vagrant vagrant  82 Mar 27 18:06 vendor
 • vendor دایرکتوری است که در آن وابستگی پروژه ذخیره می شود.
 • پرونده composer.lock شامل لیستی از همه بسته های نصب شده از جمله نسخه های آنها می باشد.
 • composer.json فایلی است که پروژه PHP شما ، از جمله وابستگی های PHP و ابرداده دیگر را توصیف می کند.

کامپوزر دارای قابلیت های autoload است که به شما امکان می دهد بدون نیاز به require یا include از کلاس های PHP استفاده کنید.

یک پرونده با نام testing.php ایجاد کنید و کد زیر را اضافه کنید:

<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Carbon\Carbon;

printf("Now: %s", Carbon::now());

اسکریپت را با دستور اجرا کنید:

php testing.php

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

 Now: 2020-03-27 22:12:26 

بعداً ، اگر می خواهید بسته های PHP خود را به روز کنید ، می توانید به سادگی آپدیت کنید:

composer update

دستور بالا نسخه های جدیدتر بسته های نصب شده را بررسی می کند و در صورت یافتن نسخه جدیدتر و محدودیت نسخه با نسخه مشخص شده در composer.json .json مطابقت دارد ، Composer بسته را به روز می کند.

نتیجه گیری

شما آموخته اید که چگونه Composer را روی دستگاه CentOS 8 خود نصب کنید. ما همچنین به شما نشان داده ایم كه چگونه از Composer برای ایجاد یك پروژه PHP استفاده كنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کامپوزر، به صفحه رسمی اسناد Composer مراجعه کنید.

Rate this post