آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu
آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

Apache Tomcat یک وب سرور اوپن سورس است. این یکی از محبوب ترین گزینه ها برای ساختن وب سایت ها و برنامه های مبتنی بر جاوا است. Tomcat بسیار سبک ، قابل استفاده و دارای افزودنی های زیادی است. در این آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu توضیح داده شده است.

نصب جاوا

Tomcat 9 برای نصب بر روی سیستم نیاز به Java SE 8 یا بالاتر دارد. ما OpenJDK 11 ، اجرای منبع باز Platforma Java را نصب خواهیم کرد .

دستورالعمل های زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo انجام دهید تا فهرست بسته ها را به روز کنید و بسته OpenJDK 11 JDK را نصب کنید:

sudo apt update
sudo apt install openjdk-11-jdk

پس از اتمام نصب ، با بررسی نسخه جاوا آن را تأیید کنید:

java -version

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

ایجاد یک کاربر سیستم

اجرای Tomcat در کاربر root یک خطر امنیتی است. ما یک کاربر سیستم جدید و گروه با دایرکتوری هوم/opt/tomcatایجاد خواهیم کرد که سرویس Tomcat را اجرا کند. برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

دانلود Tomcat

توزیع باینری Tomcat برای دانلود از صفحه بارگیری Tomcat در دسترس است .

در زمان نوشتن ، آخرین نسخه Tomcat 9.0.35 است. قبل از ادامه مرحله بعدی ، صفحه بارگیری Tomcat 9 را بررسی کنید تا اگر نسخه جدیدتری در دسترس باشد آن را دانلود کنید.

از wgetجهت دانلود فایل فشرده tomcat به دایرکتوری /tmpاستفاده کنید:

VERSION=9.0.35
wget https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v${VERSION}/bin/apache-tomcat-${VERSION}.tar.gz -P /tmp

پس از اتمام بارگیری ، فایل tar را در دایرکتوری/opt/tomcat اکسترکت کنید:

sudo tar -xf /tmp/apache-tomcat-${VERSION}.tar.gz -C /opt/tomcat/

Tomcat به طور مرتب با پچ های امنیتی و ویژگی های جدید به روز می شود. برای کنترل بیشتر نسخه ها و به روزرسانی ها ، ما پیوند سمبولیکی به نام latestایجاد می کنیم:

sudo ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-${VERSION} /opt/tomcat/latest

کاربر سیستمی که قبلاً ایجاد شده است باید به فهرست نصب Tomcat دسترسی داشته باشد. مالکیت دایرکتوری را به کاربر و گروه tomcat تغییر دهید:

sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat

اسکریپت های شل در داخل فهرست Tomcat binباید قابل اجرا باشند :

sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/latest/bin/*.sh'

از این اسکریپت ها برای شروع ، متوقف کردن و در غیر این صورت مدیریت نمونه Tomcat استفاده می شود.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

ایجاد فایل واحد SystemD

به جای استفاده از اسکریپت های شل برای شروع و متوقف کردن سرور Tomcat ، ما آن را تنظیم می کنیم تا به عنوان یک سرویس اجرا شود.

ویرایشگر متن خود را باز کرده و یک فایل واحدtomcat.service در فهرست /etc/systemd/system/ایجاد کنید:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

پیکربندی زیر را جایگذاری کنید

[Unit]
Description=Tomcat 9 servlet container
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom -Djava.awt.headless=true"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/latest/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/latest/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

پرونده را ذخیره و بسته و به سیستم اطلاع دهید که یک فایل واحد جدید وجود دارد:

sudo systemctl daemon-reload

سرویس Tomcat را فعال کرده و شروع کنید:

sudo systemctl enable --now tomcat

وضعیت سرویس را بررسی کنید:

sudo systemctl status tomcat

خروجی باید نشان دهد که سرور Tomcat فعال و در حال اجرا است:

● tomcat.service - Tomcat 9 servlet container
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-05-25 17:58:37 UTC; 4s ago
  Process: 5342 ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 5362 (java)
...

می توانید Tomcat را مانند سایر سرویس های سیستم شده دیگر شروع ، متوقف کرده و مجدداً راه اندازی کنید:

sudo systemctl start tomcat
sudo systemctl stop tomcat
sudo systemctl restart tomcat

پیکربندی فایروال

اگر سرور شما توسط فایروال محافظت می شود و می خواهید از خارج از شبکه محلی خود به Tomcat دسترسی پیدا کنید ، باید پورت را باز کنید 8080.

برای باز کردن پورت لازم از دستور زیر استفاده کنید:

sudo ufw allow 8080/tcp

پیکربندی رابط مدیریت وب Tomcat

در این مرحله باید با یک مرورگر وب در پورت 8080 به Tomcat دسترسی پیدا کنید . رابط مدیریت وب در دسترس نیست زیرا ما هنوز کاربر را ایجاد نکرده ایم.

کاربران و نقش های Tomcat در پروندهtomcat-users.xmlتعریف شده اند . این پرونده الگویی است با نظرات و مثالهایی که نحوه ایجاد کاربر یا نقش را نشان می دهد.

در این مثال ، کاربرانی با نقشهای “admin-gui” و “manager-gui” ایجاد خواهیم کرد. نقش “admin-gui” به کاربر اجازه می دهد تا به /host-manager/htmlURL دسترسی پیدا کند و میزبان های مجازی را ایجاد ، حذف و در غیر این صورت مدیریت کند. نقش “manager-gui” به کاربر اجازه می دهد تا بدون نیاز به راه اندازی مجدد کل کانتینر از طریق رابط /host-manager/html، برنامه وب را مستقر و توسعه دهد .

مطابق شکل زیر پروندهtomcat-users.xmlرا باز کرده و یک کاربر جدید ایجاد کنید:

sudo nano /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml
<tomcat-users>
<!--
  Comments
-->
  <role rolename="admin-gui"/>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <user username="admin" password="admin_password" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

در ادامه…

نام کاربری و رمز عبور را به چیزی امن تغییر دهید.

به طور پیش فرض ، رابط مدیریت وب Tomcat پیکربندی شده است که اجازه دسترسی به برنامه های Manager و Host Manager را فقط از طریق لوکال دهد. برای دسترسی به رابط وب از IP از راه دور ، باید این محدودیت ها را حذف کنید. این ممکن است پیامدهای امنیتی مختلفی داشته باشد و برای سیستم های تولید توصیه نمی شود.

برای فعال کردن دسترسی به رابط وب ، از هر مکان، دو پرونده زیر را باز کرده و خطوط هایلایت را حذف کنید.

برای برنامه Manager:

sudo nano /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml

برای برنامه Host Manager:

sudo nano /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve" allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->
</Context>

اگر می خواهید فقط از یک IP خاص به رابط وب دسترسی پیدا کنید ، IP خود را به لیست اضافه کنید.

بیایید بگوییم IP شما 41.41.41.41است و می خواهید فقط از آن IP دسترسی داشته باشید:

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|41.41.41.41" />
</Context>

لیست آدرس های IP مجاز لیستی است که با نوار عمودی جدا شده است |.

پس از اتمام ، سرویس Tomcat را ری استارت کنید تا تغییرات تا اعمال شود:

sudo systemctl restart tomcat

نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

مرورگر خود را باز کرده و تایپ کنید: http://<your_domain_or_IP_address>:8080

با فرض اینکه نصب موفقیت آمیز باشد ، باید صفحه شبیه به موارد زیر ظاهر شود:

آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

مدیر برنامه وب Tomcat از لینک زیر در دسترس است http://<your_domain_or_IP_address>:8080/manager/html:.

آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

مدیر میزبان مجازی Tomcat از لینک زیر در دسترس است: http://<your_domain_or_IP_address>:8080/host-manager/html

آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu

نتیجه گیری

ما به شما آموزش نصب Tomcat 9 در اوبونتو 20.04 Ubuntu و نحوه دسترسی به رابط مدیریت Tomcat را برای شما نشان دادیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Apache Tomcat ، به صفحه رسمی اسناد مراجعه کنید .

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

Rate this post