آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8
آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8

آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

آموزش نصب Tomcat 9 در CentOS 8

Apache Tomcat یک اجراکننده منبع باز از فن آوری های Java Servlet ، JavaServer Pages ، Java Expression Language و Java WebSocket است. این یکی از متداول ترین برنامه ها و وب سرورهای امروزه در جهان است. Tomcat بسیار ساده است و دارای اکوسیستم قوی از افزودنی ها است. در این آموزش نحوه نصب Tomcat 9.0 در CentOS 8 توضیح داده شده است.

نصب جاوا

Tomcat 9 به Java SE 8 یا بالاتر نیاز دارد. ما OpenJDK 11 نصب خواهیم کرد.

برای نصب جاوا دستور زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo اجرا کنید:

sudo dnf install java-11-openjdk-devel

پس از اتمام نصب ، با بررسی نسخه جاوا آن را تأیید کنید:

java -version

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

openjdk version "11.0.5" 2019-10-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.5+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.5+10-LTS, mixed mode, sharing)

ایجاد کاربر سیستم

اجرای Tomcat در زیر کاربر root یک خطر امنیتی است. ما یک کاربر و گروه سیستم جدید با دایرکتوری home /opt/tomcat ایجاد خواهیم کرد که سرویس Tomcat را اجرا کند. برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

بارگیری Tomcat

توزیع باینری Tomcat از صفحه بارگیری Tomcat برای بارگیری در دسترس است.

در زمان نوشتن ، آخرین نسخه Tomcat 9.0.30 . قبل از ادامه مرحله بعدی ، صفحه بارگیری Tomcat 9 را بررسی کنید، ممکن است نسخه جدیدتری در دسترس باشد.

فایل زیپ Tomcat را با wget در فهرست /tmp بارگیری کنید:

VERSION=9.0.30
wget https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v${VERSION}/bin/apache-tomcat-${VERSION}.tar.gz -P /tmp

پس از اتمام بارگیری ، فایل tar را به فهرست /opt/tomcatاستخراج/opt/tomcat

sudo tar -xf /tmp/apache-tomcat-${VERSION}.tar.gz -C /opt/tomcat/

Tomcat بطور منظم به روز می شود. برای کنترل بیشتر نسخه ها و به روزرسانی ها ، ما پیوندی نمادین به نام latestایجاد خواهیم کرد که به فهرست نصب Tomcat اشاره دارد:

sudo ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-${VERSION} /opt/tomcat/latest

کاربر سیستم که قبلاً ایجاد شده است ، باید به فهرست نصب Tomcat دسترسی داشته باشد. مالکیت دایرکتوری را به tomcat کاربر و گروه تغییر دهید:

 sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat 

اسکریپت های پوسته را در داخل پوشه bin قابل اجرا کنید :

sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/latest/bin/*.sh'

از این اسکریپت ها برای شروع و متوقف کردن Tomcat استفاده می شود.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

ایجاد یک فایل واحد Systemd

به جای شروع دستی و متوقف کردن سرور Tomcat ، ما آن را تنظیم می کنیم تا به عنوان یک سرویس اجرا شود. ویرایشگر متن خود را باز کنید و یک فایل tomcat.service را در فهرست /etc/systemd/system/ فهرست ایجاد کنید:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

محتوای زیر را در فایل قرار دهید:

[Unit]
Description=Tomcat 9 servlet container
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/latest/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/latest/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

ذخیره کنید و فایل را ببندید.

با تایپ کردن دستور زیر به سیستم اطلاع دهید که یک سرویس جدید وجود دارد:

sudo systemctl daemon-reload

سرویس Tomcat را فعال کرده و شروع کنید:

sudo systemctl enable --now tomcat

وضعیت سرویس را بررسی کنید:

sudo systemctl status tomcat

خروجی باید نشان دهد که سرور Tomcat فعال و در حال اجرا است:

● tomcat.service - Tomcat 9 servlet container
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2020-01-15 20:38:07 UTC; 30s ago
 Process: 3957 ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
 ...

پیکربندی فایروال

اگر سرور شما توسط یک فایروال محافظت شده است و می خواهید از خارج از شبکه محلی به رابط tomcat دسترسی پیدا کنید ، باید پورت 8080 باز کنید.

برای باز کردن پورت لازم از دستورات زیر استفاده کنید:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp sudo firewall-cmd --reload

پیکربندی رابط مدیریت وب Tomcat

در این مرحله باید با یک مرورگر وب در پورت8080 به Tomcat دسترسی پیدا کنید. رابط مدیریت وب قابل دسترسی نیست زیرا ما هنوز کاربر را ایجاد نکرده ایم.

کاربران و نقش های Tomcat در پرونده tomcat-users.xml تعریف شده اند.

اگر پرونده را باز کنید ، متوجه خواهید شد که پر از نظرات و مثالهایی است که نحوه پیکربندی پرونده را توصیف می کند.

sudo nano /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml

کاربران Tomcat کاربر را در پرونده tomcat-users.xml تعریف می کنند. برای ایجاد یک کاربر جدید که بتواند به رابط وب Tomcat (مدیر-gui و مدیر-gui) دسترسی پیدا کند ، پرونده را مطابق شکل زیر ویرایش کنید. اطمینان حاصل کنید که نام کاربری و رمز عبور را به چیزی امن تر تغییر دهید:

<tomcat-users>
<!--
  Comments
-->
  <role rolename="admin-gui"/>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <user username="admin" password="admin_password" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

به طور پیش فرض رابط مدیریت وب Tomcat پیکربندی شده است که اجازه دسترسی فقط از طریق محلی را می دهد.

اگر نیاز دارید از هرجایی به رابط وب دسترسی پیدا کنید ، پرونده های زیر را باز کنید و خطوط برجسته به رنگ زرد را تغییر دهید یا حذف کنید:

nano /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!--
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
-->
</Context>
nano /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!--
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
-->
</Context>

لطفا توجه داشته باشید ، اجازه دسترسی از هرجای دیگر توصیه نمی شود زیرا این یک خطر امنیتی است.

اگر می خواهید فقط از یک IP خاص به رابط وب دسترسی پیدا کنید ، IP عمومی خود را به لیست اضافه کنید.

بیایید بگوییم IP عمومی شما 41.41.41.41 و می خواهید فقط از آن IP دسترسی داشته باشید:

nano /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|41.41.41.41" />
</Context>
nano /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|41.41.41.41" />
</Context>

لیست آدرس های IP مجاز لیستی است که با نوار عمودی جدا شده است | . شما می توانید تنها یک آدرس IP اضافه کنید یا از عبارات معمولی استفاده کنید.

پس از اتمام ، سرویس Tomcat را مجدداً ری استارت دهید تا تغییرات اعمال شود:

sudo systemctl restart tomcat

تست نصب Tomcat 9

مرورگر خود را باز کنید و تایپ کنید:

http://<your_domain_or_IP_address>:8080

پس از نصب موفقیت آمیز ، باید صفحه ای شبیه به موارد زیر ظاهر شود:

نصب Tomcat 9

داشبورد مدیر برنامه تحت وب Tomcat به شما امکان می دهد برنامه های خود را مستقر ، شروع ، توقف و بارگیری مجدد کنید. که از آدرس زیر در دسترس است :

http://<your_domain_or_IP_address>:8080/manager/html

نصب Tomcat 9

داشبورد مدیر هاست مجازی Tomcat به شما امکان می دهد هاست های مجازی Tomcat را ایجاد ، حذف و مدیریت کنید. در:

http://<your_domain_or_IP_address>:8080/host-manager/html

نصب Tomcat 9

نتیجه گیری

ما به شما نحوه نصب Tomcat 9.0 در CentOS 8 و نحوه دسترسی به رابط مدیریت Tomcat را به شما نشان داده ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Apache Tomcat ، به صفحه رسمی اسناد مراجعه کنید .

5/5 - (682 امتیاز)