آموزش نصب Let's Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب Let's Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu
آموزش نصب Let's Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu

آموزش نصب Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu

زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

آموزش نصب Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu

Let’s Encrypt یک گواهی نامه است که توسط گروه تحقیقاتی امنیت اینترنت (ISRG) ایجاد شده است. این گروه گواهینامه های SSL رایگان را از طریق یک فرآیند کاملاً خودکار طراحی شده و برای از بین بردن ایجاد گواهی دستی ، اعتبار سنجی ، نصب و تمدید مجوز ارائه می دهند. گواهینامه های صادر شده توسط Let Encrypt به مدت 90 روز از تاریخ انتشار معتبر هستند و مورد اعتماد همه مرورگرهای اصلی امروز هستند. در این آموزش نصب Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu با اجرای Apache به عنوان وب سرور توضیح داده شده است.

ما همچنین نحوه پیکربندی Apache برای استفاده از گواهی SSL و فعال کردن HTTP / 2 را نشان خواهیم داد.

پیش نیازها

قبل از ادامه از پیش نیازهای زیر اطمینان حاصل کنید:

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب Certbot

برای به دست آوردن گواهینامه از certbot استفاده خواهیم کرد. این یک ابزار خط فرمان است که وظایف مربوط به اخذ و تمدید گواهینامه های رمزگذاری SSL را خودکار انجام میدهد.

بسته certbot در مخازن پیش فرض اوبونتو گنجانده شده است. لیست بسته ها را به روز کنید و با استفاده از دستورات زیر ، certbot را نصب کنید:

sudo apt update
sudo apt install certbot

تولید گروه Strong Dh

تبادل کلید Diffie-Hellman (DH) روشی برای تبادل ایمن کلیدهای رمزنگاری بر روی کانال ارتباطی ناامن است. برای تقویت امنیت مجموعه جدیدی از پارامترهای DH 2048 bit را ایجاد کنید:

sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048

می توانید آن را تا 4096 بیت تغییر دهید اما بسته به سیستم شما ممکن است تولید بیش از 30 دقیقه طول بکشد.

اخذ گواهی نامه Let’s Encrypt SSL

برای به دست آوردن گواهینامه SSL برای دامنه ، ما می خواهیم از افزونه Webroot استفاده کنیم که با ایجاد یک پرونده موقت برای تأیید اعتبار دامنه درخواستی در دایرکتوری ${webroot-path}/.well-known/acme-challenge کار می کند.

دستور های زیر را برای ایجاد دایرکتوری و نوشتن آن برای سرور آپاچی اجرا کنید.

sudo mkdir -p /var/lib/letsencrypt/.well-known
sudo chgrp www-data /var/lib/letsencrypt
sudo chmod g+s /var/lib/letsencrypt

برای جلوگیری از کپی کردن کد و حفظ بیشتر تنظیمات ، تنظیمات زیر را ایجاد کنید:

nano /etc/apache2/conf-available/letsencrypt.conf
Alias /.well-known/acme-challenge/ "/var/lib/letsencrypt/.well-known/acme-challenge/"
<Directory "/var/lib/letsencrypt/">
  AllowOverride None
  Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
  Require method GET POST OPTIONS
</Directory>
nano /etc/apache2/conf-available/ssl-params.conf
SSLProtocol       all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLCipherSuite     ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
SSLHonorCipherOrder   off
SSLSessionTickets    off

SSLUseStapling On
SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"

SSLOpenSSLConfCmd DHParameters "/etc/ssl/certs/dhparam.pem" 

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000"

قطعه فوق با استفاده از تراشه های توصیه شده توسط موزیلا ، OCSP Stapling ، HTTP Strict Transport Security (HSTS) را فعال میکند و چند هدر HTTP با محوریت امنیتی را اعمال می کند.

قبل از فعال کردن فایل های پیکربندی، مطمئن شوید که هر دو mod_sslو mod_headersرا فعال کنید:

sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod headers

بعد ، با اجرای دستورات زیر پرونده های پیکربندی SSL را فعال کنید:

sudo a2enconf letsencrypt
sudo a2enconf ssl-params

ماژول HTTP / 2 را فعال کنید ، که باعث می شود سایتهای شما سریعتر و قوی تر شوند:

sudo a2enmod http2

بارگیری پیکربندی Apache برای اعمال تغییرات:

sudo systemctl reload apache2

اکنون می توانیم ابزار Certbot را با افزونه webroot اجرا کنیم و پرونده های گواهی SSL را بدست آوریم:

sudo certbot certonly --agree-tos --email admin@example.com --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ -d example.com -d www.example.com

اگر گواهی SSL با موفقیت به دست بیاید ، certbot پیام زیر را چاپ می کند:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2020-10-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

اکنون که پرونده های گواهی نامه را دارید ، پیکربندی میزبان مجازی دامنه خود را به شرح زیر ویرایش کنید:

nano /etc/apache2/sites-available/example.com.conf
<VirtualHost *:80> 
 ServerName mail.digital.mk

 Redirect permanent / https://mail.digital.mk/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 ServerName mail.digital.mk

 Protocols h2 http:/1.1

 <If "%{HTTP_HOST} == 'www.mail.digital.mk'">
  Redirect permanent / https://mail.digital.mk/
 </If>

 DocumentRoot /var/www/mail.digital.mk/public_html
 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mail.digital.mk-error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mail.digital.mk-access.log combined

 SSLEngine On
 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/mail.digital.mk/fullchain.pem
 SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/mail.digital.mk/privkey.pem

 # Other Apache Configuration

</VirtualHost>

با پیکربندی بالا ، ما HTTPS را از www به نسخه غیر www هدایت می کنیم .

برای اعمال تغییرات ، سرویس Apache را بارگیری مجدد کنید:

sudo systemctl reload apache2

اکنون می توانید وب سایت خود را با استفاده از https:// باز کنید و به نماد قفل سبز را خواهید دید.

اگر دامنه خود را با استفاده از SSL Labs Server Test آزمایش کنید ، مطابق شکل زیر درجه A + دریافت خواهید کرد:

آموزش نصب Let's Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu

تمدید خودکار گواهی Let’s Encrypt SSL

گواهینامه های رمزگذاری شده برای مدت 90 روز معتبر هستند. برای تجدید خودکار گواهینامه ها قبل از انقضا ، بسته certbot یک cronjob ایجاد می کند که دو بار در روز اجرا می شود و 30 روز قبل از انقضا به طور خودکار هر گواهینامه را تمدید می کند.

پس از تمدید گواهینامه ، مجبوریم سرویس آپاچی را بارگیری کنیم. --renew-hook "systemctl reload apache2"را به فایل /etc/cron.d/certbot اضافه کنید :

nano /etc/cron.d/certbot
0 */12 * * * root test -x /usr/bin/certbot -a \! -d /run/systemd/system && perl -e 'sleep int(rand(3600))' && certbot -q renew --renew-hook "systemctl reload apache2"

برای آزمایش فرایند تمدید، می توانید از سوئیچ --dry-run certbot استفاده کنید :

sudo certbot renew --dry-run

اگر خطایی وجود نداشته باشد ، به این معنی است که روند تمدید موفقیت آمیز بوده است.

نتیجه گیری

در این آموزش ، ما در مورد آموزش نصب Let’s Encrypt در اوبونتو 20.04 Ubuntu صحبت کردیم تا بتوانید گواهینامه های SSL را برای دامنه های خود بدست آورید. ما همچنین به شما نشان داده ایم كه چگونه Apache را برای استفاده از گواهینامه ها پیكربندی كنید و برای تمدید خودکار گواهینامه اقدام به تنظیم كاربردی كنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسکریپت Certbot ، به مستندات Certbot مراجعه کنید

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

3.9/5 - (32 امتیاز)